Šta je bridž?

Bridž je najpopularnija igra sa kartama, a pošto je uticaj sreće sveden na minimum (kod takmičarskog bridža je potpuno isključen), pravu konkurenciju može tražiti jedino u šahu. Postoje jako mnogo njegovnih oblika, ali je „kontrakt-bridž“ preovladao nad ostalima i upravo njegovim malim izmenama, uglavnom tehničke prirode, nastaje današnji međunarodni „takmičarski bridž“.Bridge


„Kontrakt-bridž“ je kao igra sa kartama jako popularan u SAD-u, Velikoj Britaniji, Italiji, Francuskoj, skandinavskim zemljama, Indiji, Kini, Turskoj a polako postaje popularan u svim zemljama sveta. U Evropi se bridž uglavnom uči u klubovima, pa se igrači direktno susreću sa njegovom takmičarskom varijantom, dok se „kućne“ partije preskaču.

Literatura o bridžu je u svetu razvijenija i mnogobrojnija od šahovske, ali je kod nas situacija obrnuta. Verovatno je za to kriv bivši društveni poredak,koji je kartanje uopšte, pa čak i bridž, smatrao porokom, dok je šah čak i nametnut, kao jedina intelektualna i misaona igra.